Машински техничар

Сигуран пут за оне који желе широк поглед на струку машинства.

Машински техничар један је од најстаријих образовних профила у Школи. Ово је смер за оне који желе изазове, који су спремни да се доказују и утркују на пољу техничких сазнања, који знају и верују да без технике нема будућности. Данас је врло тешко замислити озбиљнији производ који не укључује потребу за овим профилом. У школи са дугом традицијом овог образовног профила, ученик се потпуно оспособљава за примену стеченог знања у пракси.

Основни циљеви на овом смеру су :
- инспирација ученика у правцу буђења њихових креативних способности,
- упознавање ученика са светским трендовима из области машинства,
- овладавање рачунарским технологијама у свим сферама техничке струке,
- стицање основних знања из природних наука,
- усмеравање ученика у правцу примене стручне литературе,
- овладавање техникама израде техничке документације,
- примена стандарда у процесу пројектовања и конструисања,
- упознавање ученика са свим кључним машинским елементима,
- изучавање техничких материјала и њихова примена у савременим конструкцијама,
- израда мини пројеката у тимском раду,
- организовање такмичења ученика на локалном и државном нивоу.

Машински техничари су добро теоријски припремљени за даље стручно и професионално усавршавање, што потврђују многобројни дипломирани инжењери који су прву љубав према техници стекли управо овде у Средњој машинској школи.

Преглед предмета и фонда часова по годинама