Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

ВАЖНО: Од школске 2018/2019.године важи нов наставни план и програм због усклађивања смера са савременим тендецијама у управљању CNC машинама

Ова врста образовног профила представља комплексно занимање које захтева креативност исказану преко програмирања компјутерски управљаних машина.


 

Циљ наставе уско стручних предмета у овом профилу јесте стицање знања о савременим технолошким процесима производње на бази технологије компјутерског управљања. Уз помоћ компјутера обједињени су пројектовање, моделирање и производња.

Основни акценат јесте на програмирању компјутерски управљаних машина, али нису запостављени ни поступци припреме и подешавања алата, као ни израда радних комада.

Будући техничари за компјутерско управљање знања и вештине стичу у модерном кабинету који је савремено опремљен CNC стругом, CNC глодалицом и са осам симулатора који користе Сименсову управљачку јединицу.
 
По завршеном образовању, ученици су оспособљени за следеће:
- процес организације рада на CNC машинама,
- разраду технолошких поступака обраде на CNC машинама,
- примену алата и прибора у процесу производње,
- примену аутоматизације у процесу производње,
- стицање знања о  структури флексибилних аутоматизованих система,
- примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој пракси,
- активно коришћење рачунара приликом израде техничко-технолошке документације,
- процес програмирања на компјутерски управљаним машинама, као и уношење и тестирање програма.
 
Преглед предмета и фонда часова по годинама